Sarayköy Ticaret Odası | DENİZLİ 0258 415 10 61

İlimiz

ODA BEYANNAMESİ

 SARAYKÖY

TİCARET ODASI

 

     

       ODA KAYIT BEYANNAMESİ

 

 

 

 

Ticaret Ünvanı                             :

 

Ticaret Siciline Tescil Tarihi      :

 

Ticaret Sicil no                             :

 

Odaya müracat tarihi                 :

 

Yönetim kurulunun karar

Tarih ve sayısı                             :

 

Oda sicil no                                  :

 

Derecesi                                        :

 

Meslek grubu                               :

 

Kayıt üçreti                                  :

 

Yıllık aidat                                   :

 

Beyannamey eklenen evrak

Sayısı                                            :

 

Beyannameyi kontrol eden oda

Memurunun ismi imzası            :

 

Azanın kaydının kapatıldığı tarih

-------------------------------------------------          

   BU SAHİFE ODA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aşağıda yazılı malumatın hakikate uygun olduğunu beyan ve 5590 sayılı kanun ve bu kanuna ait 3/13070 sayılı tüzük hükümleri dahilinde odaya kaydedilmemizi rica ederim

 

                                                                                                          Tarih ve yetkili imzalar

 

1-Hükmi şahsın nev’i(Kollektif

komandit,Kooperatif,Limited

anonim veya şahsiyeti haiz resmi

müesseler)

 

2-Ticaret ünvanı

 

3-Ticari ikametgahı

 

4-Esas mukavelenamesinin tescil

ve ilan tarihi

 

5-Ticaret sicil no

 

6-Fiilen işe başladığı mahal tarih

 

7-Şirketin müddeti

 

8-Tabiyetii

 

9-1330 sayılı kanuna tabi ecnebi

şirket ise ticaret vekaletinde alınan

mezuniyet vesikası numarası tarihi

 

10-Hükmi şahsın

   a-Müseccel sermayesi

      (rakam ve yazı ile)

 

   b-Tediye olunan sermayesi

      (rakam ve yazı ile)

 

11-Esas iştigal konusu

 

12-Tali iştigal konuları                              

 

13-Hükmi şahıs ihracatla iştigal

ediyorsa ihracatını yapacağı madde

ve mamüllerinin gurup isimleri ve

ruhsatnamesinin tarih numarası

 

 

 

 

 

 

14-Hükmi şahıs ithalatla iştigal

ediyorsa

 

 

   a-ithalatını yapacağı madde ve

mamüllerin isimleri

      (gruplar itibariyle)

 

   b-Türkiye ve Türkiye dahilinde

bir bölge için münhasır mümessillik

almışsa yabancı firma ile mevcut

mukavelesinin tarihi ve numarası

   (bir suret ve Türkçe tercümesi

    beyannameye eklenecek)

 

 

15-Tali bayilik halinde

 

    a-Bayiliği veren firmanın ismi

 

     b-Bayii bulunan malın cinsi ve

markası

 

    c-Anlaşmaya mütallik vesikanın

tarihi ve numarası

 

 

16-Kollektif ve komandit şirketlerde

imzaya yetkililerin isim ve adresleri

(imza sirküleri eklenecektir)

 

 

17-Hükmi şahsın yönetim kurulu

üyelerin ve müdürlerin isimleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18-Telgraf adresi

 

 

19-Telefon numarası

                                            Fabrika :                               Yazıhane:

 

 

 

20-Hükmi şahsın bağlı bulunduğu

vergi dairesi ve hesap numarası

 

 

Kollektif ve komandit şirketlerde

Şirketlerin hesap numaraları da

Ayrı ayrı gösterilecektir.

 

 

 

 

 

 

21-Hükmi şahıs sınai faaliyette

bulunuyorsa

 

a-Yazıhane adresi

 

b-Fabrika adresi

 

c-Muharrik kuvvet tutarı

 

ç-Yılın fiili çalışma günleri ortala

masına göre günlük işçi sayısı

 

d-Fabrika binasının müessenin

malı olup olmadığı kiralanmış ise

kira bedeli

 

 

 

22-Hükmi şahsın ayrıca iştirak ettiği

sınai teşebbüsler varsa bunların

 

a-Unvan ve adresleri

 

b- iştigal konuları

 

yükleniyor..