Kapasite Raporları

Ürün Kategorileri

Kapasite Raporları

KAPASİTE RAPORLARI İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR:

- SGK hizmet dökümü fotokopisi    (Son döneme ait)
- Tapu belgesi veya Kira kontratı fotokopisi   (Firmaca kaşe ve İmzalı)
-  Makine tesisat ve Demirbaş kaydı listesi     (Muhasebeci tarafından onaylı)
-  Makineler kiralık ise en az 1 yıllık Kira sözleşmesi ve tarafların imza sirküleri     (Firmaca kaşe ve İmzalı)
  
   - Akbank Bakanlıklar/ANKARA Şubesi: 0069072-7 no'lu  IBAN : TR 350004600153888000069072 Türkiye Odalar Borsalar Birliği
 hesabına 525,00.-TL yatırılacak, dekont aslı veya fotokopisi    evraklara eklenecek.

-Oda Harcı Oda veznesine veya banka hesaplarına yatırılacaktır.(Her yılın ilk ayında ücretler değişmektedir.)

-Eksper ücreti 227,00 _TL olup, eksperlerin banka hesaplarına yatırılacaktır. Hesap bilgileri Oda' dan alınacaktır.
 
Ekspertiz Raporu 
Kullanılmış Makina Yaş Tespiti
İthalatı yapan firma tarafından Gümrük Müdürlüğü’nün talep dilekçesi, gümrük giriş beyannamesi ve makina fatura (tercüme edilmiş) alınarak, oda eksperi tarafından makinanın yaş tespiti yapılır, ilgili gümrük tebliğince ekspertiz raporu hazırlanır.

Yurtdışında Tamir Edilecek Makinalarla İlgili Tespit
Yurtdışına tamir, kalibrasyon veya benzeri işlemler için gönderilecek makina, cihaz v.b. ile ilgili olarak dilekçe, gümrük giriş beyannamesi, fatura fotokopisi, varsa garanti belgesi fotokopisi, broşürü alınarak ilgili gümrük tebliğince ekpertiz raporu hazırlanır.

Yurtdışına Gönderilecek Eşyanın Nitelik ve Nicelik Tespiti
İhraç edilecek eşyanın özelliklerini ve niteliğine ilişkin bilgileri içeren talep dilekçesi alınarak ekspertiz raporu düzenlenir.

Diğer Ekspertiz İşlemleri
Tezgah, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanmayan, seri halde veya standart üretim yapmayıp elle üretim yapan, ürünlerini doğrudan tüketiciye satan aşağıdaki  işyerleri için kapasite raporu düzenlenmemekte olup, bu tür işletmeler için Ekspertiz Raporu tanzim edilmektedir.

Gıda İşyerlerine Yönelik Ekspertiz Raporu Başvurusu İçin İstenilen Belgeler
- Müracaat eden firmanın Oda kaydının olması (Merkez,Şube vb.)
 - Firmanın üretim yaptığı işyeri adresinin Odamız kayıtlarında tescilli olması

1. Başvuru Dilekçesi
2. İşletmenin bulunduğu yerin tapu fotokopisi veya işletmenin kurulduğu yer kiralık ise kira sözleşmesi,
3. Muhasebe onaylı makine tesisat listesi, (var ise motor güçleri yazılacak)
4. Çalışan mevcut personelin son aya ait sigortalı hizmet listesi fotokopisi varsa yeni işe giriş bildirgesi fotokopileri,
(SGK göstergelerinde firmanın imalathane adresi olacaktır.)
5- Ekspertiz raporu için oda veznesine 227,00 TL yatırılacaktır. Eksper ücreti olarak, eksperin hesaplarına 135,00_TL yatırılacaktır.