Ürün Kategorileri

Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri,

Girişim sayısı ve istihdamda en yüksek payı hizmet sektörü oluşturdu

Geçici sonuçlara göre 2014 yılında faal olan girişimlerin %41,7’si hizmet sektöründe, %39,1’i ise ticaret sektöründedir. Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistikî Sınıflaması, (NACE) Rev. 2 kısım ayrıntısında ise ilk üç sıraya göre toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründen sonra %15,4 ile ulaştırma ve depolama ve %12,4 ile imalat sanayi sektörleri yer aldı. 

Girişim sayıları, istihdam ve katma değerin sektörlere göre oransal dağılımı, 2014 

Hizmet sektörü toplam istihdamın %36,1’ini oluştururken; sanayi sektörünün istihdam payı %29,1 oldu. NACE Rev. 2 kısım ayrıntısında ise %26,8’lik pay ile imalat sanayi ilk sırada yer alırken, %23,2 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı, %11,5 ile inşaat sektörü izledi.

Faktör maliyetiyle katma değerde en yüksek pay sanayi sektöründe oluştu

Sanayi sektörü faktör maliyetiyle katma değerde %43,1’lik pay ile ilk sırada yer aldı. Girişimlerin en fazla bulunduğu ve istihdam payı en yüksek olan hizmet sektörünün katma değer payı %30,3 iken, ticaret sektörünün katma değer payı %19,6 oldu.

Katma değerin imalat sanayi bölümlerine göre oransal dağılımı, 2014

NACE Rev. 2 kısım ayrıntısında yaratılan faktör maliyetiyle katma değere göre imalat sanayi sektörü %35,5 paya sahipti. İmalat sanayi kısmının bölümlerine göre yaratılan faktör maliyetiyle katma değerde en yüksek paya sahip bölümler ise sırasıyla %11,6 ile gıda ürünlerinin imalatı, %10 ile tekstil ürünlerinin imalatı ve %8,4 ile diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı oldu.

Hizmet sektörlerinde ciroda en yüksek payı ulaştırma ve depolama sektörü aldı

Ulaştırma ve depolama sektörü ciroda %38,3’lük pay ile ilk sırada yer aldı. Hizmetlerde yaratılan ciroda en yüksek paya sahip diğer kısımları ise sırasıyla %12,8 ile idari ve destek hizmet faaliyetleri, %12,5 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, %11,9 ile bilgi ve iletişim ve %11,1 ile mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler izledi.

Cironun hizmetlerde kısımlara göre oransal dağılımı, 2014

İmalat sanayindeki girişimlerin %59,6’sı düşük teknoloji ile çalıştı 

Düşük teknolojide yoğunlaşan imalat sanayindeki girişimler, istihdamın %53’ünü, faktör maliyetiyle katma değerin %39,4’ünü oluşturdu.

İmalat sanayinde temel göstergelerin teknoloji düzeyine göre oransal dağılımı, 2014